Biogasledning: Ringsted - Fensmark

På denne side kan du læse om Dansk Gas Distributions projektforslag for etablering af en biogasledning fra Ringsted biogasanlæg til Fensmark.

Ifølge Lov om naturgasforsyning skal Dansk Gas Distribution (DGD) tilslutte bionaturgassen til naturgasnettet efter anmodning fra ejeren af opgraderingsanlægget. Biogasanlægget kommer til at producere en betydelig mængde gas året rundt. Da naturgassen i Ringsted primært anvendes til opvarmningsformål, er forbruget størst i vinterhalvåret, mens der kun er et mindre forbrug i sommerhalvåret.
 
DGD har forelagt opgørelser, der viser, at der ikke er tilstrækkelig afsætning for den producerede bionaturgas i Ringsted i sommerhalvåret.  Dette medfører, at DGD ønsker at etablere en 18 km lang distributionsledning fra Ringsted til Fensmark i Næstved Kommune for at sikre stabil afsætning året rundt, da Ardagh Glass Holmegaard A/S ville kunne aftage bionaturgas som erstatning for naturgas i sommerhalvåret.
 

Høring 

DGD søger om godkendelse af et projektforslag for en biogasledning fra Ringsted til Fensmark. 
Ifølge § 25 i projektbekendtgørelsen skal Byrådet skriftligt underrette berørte forsyningsselskaber, kommuner og grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut, med henblik på at indhente eventuelle bemærkninger til projektforslaget, inden der kan træffes afgørelse i sagen. 
  
Projektforslaget er fremsendt til høring hos berørte lodsejere i november måned. Høringssvar har givet anledning til fornyet høring med yderligere materiale i bedre kvalitet.
 
I højre side kan du se det fornyede projektforslag, de økonomiske beregninger samt den planlagte linjeføring. Vær opmærksom på, at filerne kan tage lidt tid at downloade. 

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Plan, Geodata og Klima
Telefon: 5588 6080
E-mail:
Sidst opdateret den 18. juli 2019