Natura 2000-planer

For hvert af landets 246 Natura 2000-områder er der lavet en naturplan. Målet er at stoppe tilbagegangen og forbedre den natur, der er omfattet af EU’s direktiver om beskyttelse af natur. Vi har i Næstved Kommune lavet en handleplan for hvert af vores Natura 2000-områder. Handleplanerne fortæller, hvad der skal ske i områderne.

Natura 2000

Natura 2000-områderne har en særlig natur, som ligger i de største og mest sårbare af kommunens naturområder. Derfor indgår både områder til lands og til vands.

I kommunen har vi tre vigtige områder:

 • Præstø Fjord med strandenge
 • Susåen med Slagmosen og Tystrup-Bavelse søerne, Rådmandshaven, Holmegårds Mose og Porsmose
 • Karrebæk Fjord, Fladstrand og Dybsø Fjord med omgivelser

samt stranden mellem Klinteby og Bisserup, som er en lille del af området ved Skælskør Fjord.

Områderne er beskyttet - både fordi der er en særlig natur, som fx kystlaguner, rigkær, fattigkær, kilder, væld og højmoser, og fordi der er levesteder for truede arter som fx klokkefrøen, isfuglen og dværgternen.

Du kan læse mere om Natura 2000 her (nyt vindue)

 

Natura 2000-planen

Staten vedtog i april 2016 Natura 2000-planer for anden planperiode 2016-2021 for de udpegede Natura 2000-områder, som indgår i den danske del af det europæiske Natura 2000-netværk.

Planerne beskriver målene for det enkelt Natura 2000-område og fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden 2016-2021. Centralt i planerne er et indsatsprogram, som kommunerne, offentlige lodsejere og statslige myndigheder skal gennemføre for at vende den negative udvikling i naturen.

Formålet er at sikre "gunstig bevaringsstatus" for de særligt udpegede dyr, planter og deres levesteder i hvert enkelt område. 

Natura 2000-planerne for perioden 2016-2021 har fokus på at:

 • Sikre naturplejen
 • Færdiggøre og sikre indsatser fra 1. planperiode 2010-2015
 • Skabe sammenhæng i naturen
 • Sikre levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter


 

Natura 2000-handleplaner

På baggrund af statens Natura 2000-planer skal kommunerne udarbejde Natura 2000-handleplaner.

Byrådet vedtog den 28. marts 2017 de fire handleplaner for Næstved Kommune.

Handleplanerne skal være med til at standse tilbagegangen for naturtyper og arter inden for områderne.

Natura 2000-handleplaner i Næstved Kommune: 

 1. Natura 2000-område nr. 162 - Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø (pdf, nyt vindue)
 2. Natura 2000-område nr. 163 - Susåen med Slagmosen, Tystrup-Bavelse Sø, Holmegårds Mose og Porsmosen (pdf, nyt vindue)
 3. Natura 2000-område nr. 168 - Præstø Fjord m.m. (pdf, nyt vindue)
 4. Natura 2000-område nr. 169 - Karrebæk-Dybsø Fjord m.m. (pdf, nyt vindue)
 

Natura 2000-projekter

  

Løvfrøen ved Tystrup Bavelse

Løvfrøen er desværre næsten uddød i Næstved Kommune, men heldigvis har en lille bestand af løvfrøer overlevet på overdrevet ved Rejnstrup.

Næstved Kommune har i samarbejde med de private lodsejere, Landbrugsstyrelsen og EU gennemført et stort naturplejeprojekt for at redde løvfrøen her i det naturskønne område syd for Tystrup-Bavelse Sø.

Formålet med naturplejeprojektet er - ud over at genskabe en sund og livskraftig løvfrøbestand - også at sikre sunde bestande af stor vandsalamander, springfrø og spidssnudet frø. Padder, der ligesom løvfrøen er omfattet af EU's habitatdirektivs særlige beskyttelse. Samtidigt med at projektet sikrer biodiversiteten, skabes der også endnu flere spændende naturoplevelser i området.

Der er, som en del af projektet, lavet 15 nye ”paddesøer”, der skal fungere som levested for blandt andet løvfrøen.

Løvfrøen yngler i lavvandede, solbeskinnede, varme søer, hvor bredvegetationen holdes nede af græssende dyr. Naturen omkring de nye søer plejes derfor af heste, køer og får.

Løvfrøen vandrer netop i disse år til området ved Tystrup Bavelse Sø fra Slagelse og Sorø Kommune. De nye søer, syd for Tystrup-Bavelse Sø, er derfor lagt som en korridor, der binder bestanden sammen med bestanden fra Slagelse og Sorø. Med tiden skal der også skabes forbindelse til løvfrøbestanden i Vordingborg Kommune. Det er med til at sikre en sund og livskraftig bestand af løvfrøer.

Løvfrøen er en smuk lille frø, kun 3-5 cm lang. Den har en glat, lysende grøn ryg, sort sidestribe og lys bug. På varme forårsaftener vil du kunne høre løvfrøernes eksotiske kvækken: ”ræk-ræk-rææk” – det lyder næsten som en tropenat i regnskoven.

Vil du vide mere om projektet? Læs hele projektrapporten her

Klokkefrøerne ved Rønnebæksholm

Klokkefrøen er næsten uddød i Næstved Kommune. En lille bestand af de oprindelige klokkefrøer fra Enø har dog overlevet i København Zoo. Frøene er nu blevet sat ud i området ved Rønnebæksholm.

Næstved Kommune har i samarbejde med Landbrugsstyrelsen, EU, Naturstyrelsen og Forsvaret, gennemført det store naturplejeprojekt på de offentligt ejede arealer ved Rønnebæksholm. Formålet med projektet er at genskabe en sund og livskraftig reservebestand af klokkefrøer med gener fra Enø.

Vi arbejder for, at forholdene på Enø igen bliver optimale for klokkefrøen, og at den med tiden bliver så talrig, at den kan genudsættes på Enø.

Som en del af projektet er der anlagt og oprenset over 30 søer og vandhuller. Disse skal fungere som levested for klokkefrøerne. Klokkefrøen lever og yngler i lavvandede, solbeskinnede, varme søer, hvor bredvegetationen holdes nede af græssende dyr. Naturen omkring de nye søer plejes derfor af heste, køer og får.

Klokkefrøen har en vortet tudseagtig olivengrøn overside og en farvestrålende sort og orangemarmoreret underside med hvide prikker.

På varme og solrige eftermiddage og aftener i maj-juni vil du kunne høre klokkefrøens stille kvækken: ”Uuuh-Uuuhh-uuuhh”, som på afstand kan lyde som fjerne kirkeklokker.

Vil du vide mere om projektet? Læs hele projektrapporten her

Slagmosen – undersøgelse af naturlige vandstandsforhold

Nord for Ganges Bro ligger Slagmosen. Her er et spændende naturområde. I en del af området vokser den særlige rigkærsvegetation med diverse karakteristiske starer samt arterne kødfarvet gøgeurt, smalbladet kæruld og seline. Området trues af utilstrækkelige vandstandsforhold. Derfor er det blevet undersøgt, om der kan etableres naturlige vandstandsforhold, således at det fremover fortsat er muligt at gennemføre naturpleje ved afgræsning og opretholde levevilkårene i Vasegrøft for bl.a. pigsmerling. Kombinationen af afgræsning og forbedret hydrologi vil tilgodese arterne i Natura 2000-området. Forundersøgelsen er nu afsluttet, og projektet er blevet drøftet med lodsejerne. Undersøgelsen er finansieret af Fødevareministerens Landdistriktsprogram og EU.

Even Huse – undersøgelse af naturlige vandstandsforhold

I den vestlige del af Præstø Fjord ved Broskovvej ligger Even Huse. Even sø har her sit udløb via Hulebæk til fjorden. Ved højvande trænger saltvand fra fjorden ind via Hulebækken og oversvømmer arealerne bag Strandvejen. Saltvandet fra fjorden og salt grundvand har således skabt en række strandenge langs Hulebæk. Strandengene er artsrige med mange karakteristiske strandengsarter som harril, sandkryb, kær-trehage og strandvejdred. Strandengen oversvømmes et par gange om året af saltvand fra fjorden, men grøfter truer i dag strandengen. Grøfterne betyder nemlig, at strandengen tørrer for hurtigt ud, og at saltvandet ledes hurtigt væk fra engen. Derfor er det blevet undersøgt, om den naturlige fugtighed og saltindhold på strandengen kan genskabes. Forundersøgelsen er nu afsluttet, og lodsejerne er positive over for projektet. Undersøgelsen er finansieret af Fødevareministerens Landdistriktsprogram og EU.

Vi forventer at kunne igangsætte et naturgenopretningsprojekt 2015/16 i samarbejde med lodsejeren. Det skal fortsat være muligt at pleje strandengen med græssende dyr. Kombinationen af afgræsning og forbedret hydrologi vil også tilgodese de mange fuglearter i Natura 2000-området.

 

Nu skal vi sikre og forbedre naturen!

Mange landmænd gør allerede en stor indsats for naturen. En række tilskudsordninger muliggør en ekstra og målrettet indsats for naturen i Natura 2000-områderne så lodsejerne, kommunerne og Naturstyrelsen sammen kan sikre, at Natura 2000-handleplanernes mål bliver ført ud i livet.

Vi vil kontakte udvalgte lodsejere, så vi sammen kan få gennemført den nødvendige pleje og beskyttelse.

Kontakt

Center for Plan og Miljø, Team Byg, Miljø og Affald
Telefon: 5588 6071
E-mail:

Kontakt

Har du spørgsmål til Natura 2000-handleplanerne, er du velkommen til at kontakte os:

telefon: 5588 6190
e-mail:

Sidst opdateret den 11. november 2019