Tilskud til politisk arbejde (partistøtte)

Kandidatlister, der har deltaget i kommunalbestyrelsesvalget i Næstved Kommune i 2017 og har opnået mindst 100 stemmer ved valget har ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen i årene 2018-2021.

Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommune inden for det kalenderår som tilskuddet vedrører (tilskudsåret), og det politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i dette kalenderår (tilskudsåret).

Der er pr. 1. juli 2017 kommet nye regler på partistøtteområdet, som indebærer øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier, kandidatlister og enkeltkandidater. Ved ansøgning om partistøtte for 2018 gælder derfor dels de gamle regler, dels de nye regler.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 26. februar 2018 udsendt et orienteringsbrev med oplysninger og vejledning til kandidatlister om den lokale partistøtte 2018-2021 og en uddybning af de ændrede regler i partistøtteloven og partiregnskabsloven.

Brevet indeholder bl.a. oplysninger om hvem, til hvad og hvordan der søges om tilskud. Om kandidatlistens indberetningspligt (erklæringer). Om de nye regler, hvorefter kandidatlister ikke må modtage anonyme tilskud, der overstiger den fastsatte beløbsgrænse (20.000 kr. i 2017), herunder returnering af anonyme tilskud. Om offentliggørelse af kandidatlisternes erklæringer m.m.

Se ministeriets orienteringsbrev her

Læs mere om partistøtte på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Link til partistøtteloven

Link til partiregnskabsloven

Hvordan søger man om tilskud?

Tilskud ydes efter ansøgning. Kandidatlisten skal indgive ansøgning til kommunalbestyrelsen for hvert kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud, og ansøgningen skal være indgivet til kommunen inden udgangen af det kalenderår, hvor der ønskes udbetalt tilskud. Ansøgning om partistøtte for 2018 skal være indgivet til kommunen senest den 31. december 2018.

Ansøgning indsendes digitalt til Næstved Kommune via nedenstående link. De ændrede regler i partistøtteloven er indarbejdet i ansøgningsformularen.

Link til digital ansøgning (kræver NemID)

Offentliggørelse af erklæringer

Gældende fra 1. juli 2017.

Erklæringer efter Partistøtteloven (§ 11 d):

Kommunalbestyrelsen har pligt til at offentliggøre det bilag til tilskudsansøgningen, hvor kandidatlisten har afgivet erklæringer om private og anonyme tilskud til kandidatlisten og opstillede kandidater.

Erklæringer efter Partiregnskabsloven (§ 2 b, stk. 2):

Hvis en kandidatliste, der har deltaget i det seneste kommunalbestyrelsesvalg, og som enten ikke er berettiget til partistøtte eller ikke har søgt om partistøtte, modtager et eller flere anonyme tilskud over det fastsatte beløb (20.000 kr. i 2017), er kandidatlisten forpligtet til at indsende en erklæring til kommunalbestyrelsen med oplysning om den samlede størrelse af samtlige modtagne anonyme tilskud og den samlede størrelse af de beløb, som kandidatlisten har returneret til tilskudsyder eller overført til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Kandidatlisten er kun forpligtet til at indsende en sådan erklæring for kalenderår, hvor kandidatlisten har modtaget et eller flere anonyme tilskud, der overstiger den fastsatte beløbsgrænse.

Der er ikke udarbejdet nogen standardblanket til brug for denne erklæring, men i Økonomi- og Indenrigsministeriets orienteringsbrev er der nederst på side 8 angivet en formulering, som kandidatlisten kan anvende til brug for erklæringen. Denne formulering vil opfylde kravet i partiregnskabsloven.

Bestemmelsen er en del af den nye lovgivning og er derfor først gældende for eventuelle anonyme tilskud, der er modtaget fra og med den 1. juli 2017. Erklæringen skal indsendes til kommunalbestyrelsen (kommunen) inden udgangen af det efterfølgende kalenderår – dvs. første gang inden den 31. december 2018.

Kommunalbestyrelsen har pligt til at offentliggøre modtagne erklæringer.

Beløbsgrænse
Beløbsgrænsen i relation til private og anonyme tilskud i henhold til partistøtteloven og partiregnskabsloven reguleres én gang årligt. For kalenderåret 2017 er beløbsgrænsen på 20.000 kr. og for kalenderåret 2018 er beløbsgrænsen på 20.500 kr.

Se offentliggjorte erklæringer her 

Kontakt

Center for Politik og Udvikling
Sidst opdateret den 8. april 2019